Izvorno hrvatsko

Vijest

O znakovima kvalitete HGK

Percepcija potrošača važan je faktor koji treba uzeti u obzir prilikom odabira strategije za povećanje prodaje, udijela na tržištu, prilagodbe marketing mixa, razvijanja novih proizvoda ili usluga. Brojna istraživanja i znanstveni radovi potvrđuju činjenicu da potrošači razvijaju pozitivne emocije prema određenim proizvodima ili uslugama koje uz prepoznatljivost, jedinstvenost i dostupnost mogu biti relevantni činbenici što utječu na konačan odabir prilikom kupnje.

Potrošačima na domaćem tržištu nude se proizvodi i usluge označene različitim neobaveznim oznakama i znakovima koje se temelje na različitim specifičnim svojstvima pojedinog proizvoda ili usluge sa željom da proizvod ili usluga budu različiti i na taj način postanu predmetom njihove pažnje i mogućnost potencijalnog odabira. Potrebe, želje i navike potrošača mijenjaju se tijekom vremena, stoga proizvođači i ponuditelji usluga moraju nalaziti odgovore i prilagođavati se novim izazovima i potrebama potrošača.

Označavanje proizvoda ima dugu povijest i gotovo je uvijek imalo gospodarsko značenje zaštite proizvoda i domaće proizvodnje. Pogledamo li u povijest, oznaka „Made in“ uvedena je u Velikoj Britaniji davne 1887. godine (prema dostupnim podacima) jer tada se, kao i danas, željelo zaštiti domaću proizvodnju i potrošačima pružiti mogućnost odabira. Potrošačima je i tada, kao i danas, bila važna informacija o podrijetlu proizvoda.

Znakovi kvalitete HGK

Prošlo je dvadesetak godina od inicijalne ideje koju je pokrenula Hrvatska gospodarska komora, s ciljem stvaranja vizualnog identiteta kvalitete  hrvatskih  proizvoda i usluga temeljenih na dugogodišnjem iskustvu i znanjima te razvojno-istraživačkom radu, invenciji, kreaciji i tradiciji.

U suradnji s tvrtkama nositeljima znakova kvalitete, Hrvatska gospodarska komora promovira i podiže svijest potrošača o kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga koje se vizualno prepoznaju po znakovima kvalitete “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”.

Godine 1997., znakovi “Hrvatska kvaliteta” i Izvorno hrvatsko“ krasili su tada samo 6 hrvatskih proizvoda, no i tada, kao i danas, proizvođačima tih proizvoda dodijeljeni znakovi znače svojevrsnu nagradu za dugogodišnje uloženo znanje, iskustvo i trud u njihovu kreiranju, održavanju kontinuiteta u kvaliteti i njezinom unapređivanju te jačanju  i prepoznatljivosti njihovih proizvoda i usluga na domaćem i na inozemnom tržištu.

Znakovi kvalitete HGK “Hrvatska kvaliteta” / “Croatian Quality” i “Izvorno hrvatsko” / “Croatian Creation” intelektualno su vlasništvo Hrvatske gospodarske komore, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, a registracija obuhvaća 43 razreda međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) i njihovu zaštitu na hrvatskom i engleskom jeziku.

Znakovi kvalitete HGK zaštićeni su također i na europskom tržištu u skladu s Madridskim ugovorom i protokolom pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO  ̶  World International Property Organization).

IZVORNO HRVATSKO

Proizvodi sa znakom Izvorno hrvatsko (Croatian Creation) imaju posebnu vri­jednost. Znak Hrvatska kvaliteta (Croatian Quality) kupcu treba biti jamstvo da se radi o proizvodima koji jamačno predstavljaju sam vrh svjetske ponu­de u svojoj klasi.
Pravo uporabe znaka “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko” dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji/e posjeduju natprosječnu kvalitetu, najmanje kao proizvodi ili usluge na razini “Hrvatske kvalitete”, a proizvedeni na području Republike Hrvatske ili su nastali/e kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Istraživanje prepoznatljivosti znakova kvalitete kod potrošača (2017. godina)

Tijekom 2017. godine Odjel za upravljanje kvalitetom proveo je istraživanje o prepoznatljivosti znakova kvalitete HGK „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ među potrošačima koji su posjetili akcije „Kupujmo hrvatsko“ u Splitu, Puli, Zagrebu i Vinkovcima.

Rezultati istraživanja pokazali su da je od 352 ispitana potrošača koji su posjetili akciju 84 % upoznato sa znakovima kvalitete HGK. Kvaliteta je važan faktor odluke o kupnji za 50 % ispitanika. Važan element koji pridonosi odluci o kupnji proizvoda je cijena za koju se izjasnilo  27 % ispitanika.

Kao razlog zbog kojih potrošači kupuju hrvatske proizvode označene znakovima kvalitete HGK „Hrvatska kvaliteta“ ili „Izvorno hrvatsko“, 27 % ispitanika navelo je kvalitetu hrvatskih proizvoda, dok je njih 30 % navelo kako ima više povjerenja u domaće proizvođače, a 34 % anketiranih kao razlog je navelo poticanje domaće proizvodnje i razvoja kvalitetnih proizvoda i usluga.


Kako steći pravo uporabe znaka?

Pravo uporabe znakova kvalitete  Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji posjeduju natprosječnu kvalitetu i proizvode se ili se pružaju usluge na području Republike Hrvatske. Proizvodi/usluge kojima se dodjeljuje znak Izvorno hrvatsko moraju udovoljiti  zahtjevima za dodjelu znaka Hrvatska kvaliteta i moći dokazati kako je proizvod ili usluga nastala na području Republike Hrvatske kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

Ukoliko Vaš proizvod ili usluga odgovaraju navedenom opisu potrebno je pokrenuti postupak za dodjelu prava uporabe znaka.

Prvi korak je kontakt s Hrvatskom gospodarskom komorom-HGK, Centar za kvalitetu, adresa:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Odjel za upravljanje kvalitetom
telefon 01 4561 551
fax  01 4561 614
E-mail: kvaliteta@hgk.hr

2. Informaciju o uvjetima za dobivanje prava uporabe znaka (Hrvatska kvaliteta ili Izvorno hrvatsko) možete naći na internet stranicama  www.hgk.hr ili vam Centar može poslati mapu koja sadrži zahtjev i upute o tome kako ga podnijeti, te ostalu potrebnu dokumentaciju (Izjavu o podrijetlu robe,  Pravilnik o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga, Troškovnik, Shemu postupka rješavanja zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka). Za pokretanje postupka dodjele prava uporabe znaka potrebno je popuniti i dostaviti Centru sljedeću dokumentaciju:
• popunjen, ovjeren i potpisan Zahtjev
• izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva
• izjavu podnositelja zahtjeva o hrvatskom podrijetlu robe (za proizvode)
• rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu
• tehničku dokumentaciju proizvoda ili usluge, promidžbene materijale i drugu dokumentaciju za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda ili usluge
• certifikate ili druge dokumente o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom
• dokumentaciju o proizvodu ili usluzi s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda ili usluge
• kratki opis djelovanja, povijesti i drugih podataka o podnositelju zahtjeva
• uzorak proizvoda
• dokumentaciju kojom se argumentira tradicija, znanstveno-istraživački rad, inovacija ili invencija vezana za proizvod ili uslugu (ukoliko se podnosi zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka Izvorno hrvatsko)
• dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele znaka 
Centar će dobivenu dokumentaciju proslijediti nadležnoj tehničkoj komisiji koja,  nakon obrade dokumentacije te posjeta tvrtki, donosi Stručno mišljenje, kojim predlaže dodjelu ili nedodjelu prava uporabe znaka Savjetu projekta. Na osnovu Stručnog mišljenja Tehničke komisije Savjet donosi odluku o dodjeli ili nedodjeli prava uporabe znaka.  Za pravo uporabe znaka sklapa se ugovor između Hrvatske gospodarske komore i korisnika znaka na tri godine, temeljem Pravilnika o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda

Izvor: HGK

Podijelite

Natrag